baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu 

Preuzimanje


Dokumenti o školi:
- Istorijat škole
- Prezentacija škole

Raspored časova:
- Raspored časova po odeljenjima

Dokumenti za izradu maturskih radova:
- Sadržaj i način polaganja maturskog ispita
- Uputstvo za pisanje maturskog rada
- Šablon za pisanje maturskog rada na srpskom jeziku - latinica
- Šablon za pisanje maturskog rada na srpskom jeziku - ćirilica
- Šablon za pisanje maturskog rada na slovačkom jeziku

Za roditelje:
- Forma uplatnice za donaciju roditelja

Programi i planovi rada:
- Školski program Gimnazije "Mihajlo Pupin" Kovačica za period od 2022. do 2026. godine
- Školski razvojni plan Gimnazije "Mihajlo Pupin" Kovačica za period od 2019. do 2024. godine
- Godišnji plan rada Gimnazije "Mihajlo Pupin" Kovačica za školsku 2022/2023.godinu
- Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada Gimnazije "Mihajlo Pupin" u Kovačici za školsku 2021/2022. godinu

Opšti akti škole:

- Statut Gimnazije "Mihajlo Pupin" Kovačica

- Pravilnik o radu Gimnazije "Mihajlo Pupin" u Kovačici
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Gimnaziji "Mihajlo Pupin" u Kovačici
- Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika Gimnazije "Mihajlo Pupin" u Kovačici
- Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika gimnazije
- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Gimnaziji "Mihajlo Pupin" u Kovačici
- Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva
- Pravilnik o planiranju finansiranja delatnosti Gimnazije "Mihajlo Pupin"
- Pravilnik o vanrednom školovanju
- Pravilnik o ispitima u Gimnaziji "Mihajlo Pupin" u Kovačici
- Pravilnik o izboru učenika generacije, nagrađivanju i pohvaljivanju učenika
- Pravilnik o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja Gimnazije „Mihajlo Pupin“ u Kovačici
- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Gimnaziji „Mihajlo Pupin“ Kovačica
- Pravilnik o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenje postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama
- Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala u Gimnaziji "Mihajlo Pupin" u Kovačici

- Pravila ponašanja u Gimnaziji "Mihajlo Pupin" u Kovačici
- Pravila zaštite od požara u Gimnaziji "Mihajlo Pupin" u Kovačici

- Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

- Poslovnik o radu Školskog odbora Gimnazije "Mihajlo Pupin" u Kovačici
- Poslovnik o radu Saveta roditelja Gimnazije "Mihajlo Pupin" u Kovačici
- Poslovnik o radu Pedagoškog kolegijuma Gimnazije "Mihajlo Pupin" u Kovačici
- Poslovnik o radu Stručnog veća Gimnazije "Mihajlo Pupin" u Kovačici
- Poslovnik o radu Nastavničkog veća Gimnazije "Mihajlo Pupin" u Kovačici
- Poslovnik o radu Odeljenjskog veća Gimnazije "Mihajlo Pupin" u Kovačici
- Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta Gimnazije "Mihajlo Pupin" u Kovačici

Pozadine:

1024x768

1024x768
Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.